تاریخ چاپ  

کلام تو گلابیست.

دستت را به من بده، لمس تو نسیم چمنزار«سرحد»است،

در کنارِ من گام بردار،

 قد برافراز و قلب مرا آرام کن.

تو اسب سپید ترکمنی، تو وطن منی، زندان شکن.

  حسن مکارمی
۱۳۶۰