کردار به رنگ ارغوان

تاریخ چاپ  

کردار به رنگ ارغوان.

چون پری رنگارنگِ رنگین کمان،

در میانه‌ی پهنای خیال‌های همیشگی من،

به ژرفنای آنچه که مردمان دانسته‌اند،

قد برافراشتی،

شدی،

و مرا بُردی.

جهان‌هایی ساختیم به نهایت بی‌نهایت؛

به اندازه‌ی همه زبان‌های آمده و نیامده

نور را بازیچه‌ی ساده‌ای انگاشتیم،

و به کمتر از فراتر از آن، تن ندادیم.

و چون به خود آمدیم،

یکی شدیم در بی‌خودی،

خودی شدیم

و به ناگاه

کردار به رنگ ارغوانه

چون پری رنگارنگ رنگین کمان

قد برافراشتی،

شدی،

و مرا بردی.

 

حسن مکارمی ۲۰۰۷ فرانسه