همه عشق و وجودم

تاریخ چاپ  

من همه عشق و وجودم در پی دیوانگی است
من تمام ذهن و بودم در پی فرزانگی است
من میان هر دم و هر بازدم در خود نیم
من همان دیوانه فرزانه ام ، هر لحظه ام مستانگی است

 

حسن مکارمی تابستان ۱۳۹۱ امریکا