ژرفنای جهان

تاریخ چاپ  

به ژرفنای جهان است این نگاه پیری من

به پیری همه هستی‌ است این ندای در من من

به جان جوانی است این امید تازه من

به مهر و به مستی است این دو روز مانده من

حسن مکارمی۲۰۱۱