بهار ساده

تاریخ چاپ  

بهار ساده چون شکوفه
خزان دانه بارانی منتظر
زمستان پاک
این تابستان است که تنها مانده است.

 

حسن مکارمی
پاریس
بهار۲۰۱۱