تاریخ چاپ  

و تو کلید واژه  کلام منی،

پیش از هر بامداد     

و تو افق دریافت حیاتی ،
و چون صداقت تفاهم یگانه و تنها

و تو زمانه ای با بازی روز و شب.
 در تهی دو اندیشه پرواز خواستنی. 

و تو مادری در پنهان رویا های کهکشانی ما،
پدری در  آغاز  حرکت حیات،
خواهری با دستان عطوفت و ترانه ،

برادری با گرمی جنگلی از سرو و ترانه.

و تو منی پیش از تولد گندم .

حسن مکارمی۲۰۱۱