برای ٩٠ سالگی عاشقان

تاریخ چاپ  

برای ٩٠ سالگی عاشقان , برای یحیی مافی

عاشقانه میزیم

تنها با تو می گویم
که من حتی مرگ را نیز عاشقانه می زیم

که من از تهیدستی افسردگی,
که من از انتهای مرگ,
تنها و عاشقانه عبور خواهم کرد
و همه تنهایان راه رندی را
 فریادی به ارمغان خواهم آورد؛
به بلندای همه ناقوس ها
به حجم همه اذان ها
که خورشید با چشمان درخشانش
بر اینهمه بطالت
نور فرخندگی می پاشد

تنها با تو می گویم
که من حتی مرگ را نیز عاشقانه می زیم

حسن مکارمی

پاریس

زمستان
٢٠١٤