حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

کتاب ها بدینگونه طبقه بندی شده اند :رمان

برای دسترسی به کتاب های دیگر جستجو راهبردی روانکاوی شعر پژوهش

دفتر خاطرات

با نام مستعار حسن محبی

کتاب: دفتر خاطرات Daftaré Khâterât (Le cahier des souvenirs),  Makaremi Hassan, publié sous le nom d’emprunt Mohebbi Hassan,  Limoges, éd. Makaremi, 1988. در این مصاحبه مروری بر کتاب : دفتر خاطرات , چاپ ۱۹۹۰, در فرانسه خواهیم کرد.    دریافت  پی دی اف کتاب صفحات ۱-۴۲ daftar khaterat 1 ta 42 دریافت  پی دی اف ادامه مطلب