(مجرد (آبستره

تاریخ چاپ

(نه فرم و نه شکل و نه زمان و نه مکان : مجرد (آبستره