خوشنویسی نستعلیق و هماهنگی ترکیبی خوشنویسی چینی

تاریخ چاپ

تابلو های پیش چشمان شما , حاصل آشنایی من با استاد بزرگ, نقاش, خوشنویس و شاعر چینی فان زنگ است . در سال ۲۰۰۹, به دعوت یونسکو در پاریس هر دو در کنفرانس و نمایشگاهی بمناسبت جشن تنوع فرهنگها شرکت کردیم. عنوان سخنرانی که با پرسش و پاسخ بیش از سه ساعت بدرازا کشید, نگاهی دو سویه به خوشنویسی بود. خوشنویسی نستعلیق با روندگی نرم و همساز, پیشرفت خوشنویسی نسخ و کوفیست.خوشنویسی نستعلیق در اوج زیبایی, میوه هماهنگی با طبیعت پیرامون ماست. بدون شک این خوشنویسی مروارید خانواده خط های فنیقیست. این خانواده شامل بزرگترین مجموعه پیچیده خط هاییست که بشر تا کنون اختراع کرده است. در میان خط های زنده و موجود , به جز خانواده خط چینی با ریشه شش هزار ساله که در بنیان آن تغییر محسوسی مشاهده نمی شود, همگی از خط فنیقی منشعب هستند. تابلوهایی که در پیش روی شما هستند, حاصل تاثیر متقابل خوشنویسی نستعلیق و خوشنویسی چینیست. این هر دو فرزندان دور نقاشی پیش از تاریخ هستند. حروف نستعلیق بجای هجاهای چینی نشسته اند و هجاهای خوش نویسی چینی به زیبایی و آراستگی نستعلیق برخاسته اند.