تاریخ چاپ

برجسته ها, تابلوهایی هستند که به هر شکل بیشتر در دلم نشسته اند ,هیچ معیار دیگری هم برای انتخاب آنها ندارم : دلم.