حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

لغات کلیدی استفاده شده: "حافظ"

taper ici une présentation de Hafez en persan

(livre) نگرشی دیگر بر راز حافظ

تاریخ چاپ  

Author: Hassan Makaremi معرفی کتاب در تلویزیون میهن    معرفی کتاب: «نگرشی دیگر بر راز حافظ» منتشر   H&S این کتاب شامل مجموعه مقالات پژوهشی  دکتر حسن مکارمی است که به تازگی در لندن توسط نشر  شده است. نسخه چاپی این کتاب را می‌توانید از فروشگاه‌های سراسری آمازون در امریکا و اروپا تهیه کنید. این کتاب در چهار ادامه مطلب