حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax  پژوهش

موضوعات دیگر جامعه حافظ خبر در مورد روانكاوی شعر هنر

از نماد پردازی تا خوشنویسی نستعلیق بخش سوم

تاریخ چاپ   

خلاصه تلاش خواهم کرد تا میوه پژوهش خویش را با در میدان دید قرار دادن حضور انسان در هستی ، در پهنه جایگاهی ( زمان - مکان) هر چه فراگیر تر و در پرتو دست آواردهایش تا آنجا که در توان است شرح دهم. از تجربیات جادوگران قبیل اولیه تا هنرهای پیش از تاریخ ( پنجاه هزار سال پیش) ، از نخستین تلاش های نماد سازی تا اختراع نوشتار ، از نخستین نشانه های هنر, موسیقی و رقص تا نقطه همسویی این دو : نوشتار و هنر که آن را به سادگی خوش نویسی مینامیم . و در این میان اوج این پدیده ، خوشنویسی نستعلیق . و با ارایه نمونه هایی از کارهای خود ، با هم سفری به پهنه رابطه تنگاتنگ این خوشنویسی و طبیعت ایران خواهیم رفت حسن مکارمی -- رانکاو بالینی، نقاش و خوش نویس، پژوهشگر سوربن

از نماد پردازی تا خوشنویسی نستعلیق بخش دوم

تاریخ چاپ   

خلاصه تلاش خواهم کرد تا میوه پژوهش خویش را با در میدان دید قرار دادن حضور انسان در هستی ، در پهنه جایگاهی ( زمان - مکان) هر چه فراگیر تر و در پرتو دست آواردهایش تا آنجا که در توان است شرح دهم. از تجربیات جادوگران قبیل اولیه تا هنرهای پیش از تاریخ ( پنجاه هزار سال پیش) ، از نخستین تلاش های نماد سازی تا اختراع نوشتار ، از نخستین نشانه های هنر, موسیقی و رقص تا نقطه همسویی این دو : نوشتار و هنر

از نماد پردازی تا خوشنویسی نستعلیق بخش نخست

تاریخ چاپ   

خلاصه تلاش خواهم کرد تا میوه پژوهش خویش را با در میدان دید قرار دادن حضور انسان در هستی ، در پهنه جایگاهی ( زمان - مکان) هر چه فراگیر تر و در پرتو دست آواردهایش تا آنجا که در توان است شرح دهم. از تجربیات جادوگران قبیل اولیه تا هنرهای پیش از تاریخ ( پنجاه هزار سال پیش) ، از نخستین تلاش های نماد سازی تا اختراعنوشتار ، از نخستین نشانه های هنر, موسیقی و رقص تا نقطه همسویی این دو : نوشتار و هنر که آن را به س