حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax  جامعه

موضوعات دیگر حافظ خبر در مورد روانكاوی شعر هنر پژوهش

کشتار ۶۷ – حافظه تاریخی

تاریخ چاپ   

خلاصه کشتار ۶۷ - حافظه تاریخی -عدالت: تقاص و بخشش VOA 6 sept. 2016 حسن مکارمی، شورا مکارمی. Hassan Makaremi Chowra Makaremi

تفسیر خبر

تاریخ چاپ   

خلاصه میهمان چهارشنبه شب « تفسیر خبر» در نیمه نخست آقای دکتر حسن مکارمی خواهند بود. نشست مجمع عمومی سازمان و مسئله شکنجه در ایران و دیگر کشورها و ریشه های شکنجه گری از جمله موضوعات مورد تفسیر در نیمه نخست

ما و ما -جایگاه‌ زنان در ساختار اجتماعی، قسمت پنچم

تاریخ چاپ   

خلاصه کارشناسان برنامه‌ : الاهه‌ بقراط، نیلوفر بیضائی،سعید پیوندی،رضا کاظم زاده‌،گلاله‌ کمانگر،آزاده‌ کیان،حسن مکارمی. "ما و ما"- برنامه‌ای تحلیلی/ سیاسی که‌ هربار به‌ موضوعی در رابطه‌ با زنان می پردازد. این برنامه‌ سعی دارد موضوعاتی که‌ در رابطه‌ با زنان است را مورد نقد و بررسی قرار خواهد داد. ما و ما سه‌ شنبه‌ها بعد از اخبار فارسی از تلویزیون روژهلات پخش می شود. موضوعاتی که‌ ما و ما درباره‌ آن برنامه‌ تهیه‌ می کند، عبارتند از: جایگاه‌ زنان در ساختار اجتماعی، زنان و آموزش، جایگاه‌ زن در قانون و منشورهای ملل بخصوص

ما و ما -جایگاه‌ زنان در ساختار اجتماعی، قسمت چهارم

تاریخ چاپ   

خلاصه کارشناسان برنامه‌ : الاهه‌ بقراط، نیلوفر بیضائی،سعید پیوندی،رضا کاظم زاده‌،گلاله‌ کمانگر،آزاده‌ کیان،حسن مکارمی. "ما و ما"- برنامه‌ای تحلیلی/ سیاسی که‌ هربار به‌ موضوعی در رابطه‌ با زنان می پردازد. این برنامه‌ سعی دارد موضوعاتی که‌ در رابطه‌ با زنان است را مورد نقد و بررسی قرار خواهد داد. ما و ما سه‌ شنبه‌ها بعد از اخبار فارسی از تلویزیون روژهلات پخش می شود. موضوعاتی که‌ ما و ما