طبقه بندی شده در شعر

کتاب این باغ را هوا تویی

پاره شعرها و خط پاره واره ها : حسن مكارمى -رضا أفشار نادر ى خط - نوشته ها : حسن مكارمى


چند نكته : - اين پاره واره ها تكه هايى از انديشه هايى بلند و پيوسته اند كه انها را نمايندگى مى كنند. واژه هايى كه در كنار يكديگر و با يكديگر جايى تازه را در حجم جايگاه جست جو مى كنند تا حضور ما را در هستى رونق بيشترى بدهند. غناى أدمى را واژه ها و تركيب انها مى سازند، چرا كه نهايت هر نوع بودن ما در هستى نماد هاهستند كه ما را به سوى ديگران جارى مى كنند. - ايا جاى تازه اى هست كه نايافته شده مانده باشد؟ جهان در حجمى نا ميرا شنا مى كند. پرده هاى تاريك ،در هر كنش و واكنش حياتمداران، روشن مى شوند و طرحى نو بر أفق گذشته تابيده مى شود. نهايت ما مرگ است، و پيش از ان بي نهايت نمادها و تركيب انها ست كه در هر دم و بازدم، جهانى در جهان مى گشايند. - با خوشنويسى، خط-نقاشى و نماد هاى الفباى نستعليق إز چنبره نگارش چينى تا ژرف نقاشى هاى پيش از تاريخ مى رويم -به نزد اجداد همه گونه نوشتار. در اين تابلو هاى پيش روى شما، بر اين تلاش ايم كه به گونه اى ، با فرم و رنگ و سطح ، به حجم زمان رفته تا ياداور تلاش ادميان از غار تا ماه باشيم. -تركيب پاره واره ها در دو زبان فارسى و فرانسه و خط ها به همراه نقش ها ورنگها نوعى نقطه گزاريست. نقطه هايى كه از تصاوير نمادين پاره واره ها و جهان تجسمى -تخيلى دنيا ى خط - نقاشى ها ، امر واقع را به حجم جهان نمادين-تخيلى-تجسمى مى كشانند. و انگيزه ما از انتشار اين نخستين دفتر نيز همين چند نقطه ى تازه است.

-همكارى ما زاييده برخورد دو خط زندگيست كه هر دو در حجم سرزمين هاى فرهنگى ايران و فرانسه در دنياى شعر به هم مى رسند . پاره واره ها : حسن مكارمى -رضا أفشار نادر ى خط - نوشته ها : حسن مكارمى

achetez ce livre sur amazon

2015

Harmattan

ISBN: 978-2-343-06370-6