نمایشگاه بین المللی خوشنویسی روسیه

نمایشگاه بین المللی خوشنویسی نوگرد, روسیه ۲۰۱۰