نمایشگاه دسته جمعی , کتابخانه ملی روسیه ,سن پترسبورگ

نمایشگاه دسته جمعی , کتابخانه ملی روسیه ,سن پترسبورگ , سپتامبر ۲۰۱۳
نمایشگاه بین المللی تجسم واژه, خوشنویسی و متن و تصویر.