مکن به نامه سیاهی ملامت من مست

تاریخ چاپ

 سری نامه سیاهی, بر پایه شعری از حافظ بزرگوار : "مکن به نامه سیاهی ملامت من مست" حسن مکارمی ۲۰۱۵