تاریخ چاپ

شعری ازحافظ بزرگوار مرا به این مجموعه تابلو هدایت کرد:
در این رواق زبر جد نوشته اند به زر
که جز نکویی اهل کرم نخواهد ماند.
اگر چه در هیچکدام از کارها , واژه های این شعر استفاده نشده اند.