تابلوهایی : با استفاده از نرم افزار ها

تاریخ چاپ

در تابلوهایی که در اینجا می بینید,از نرم افزار استفاده کرده ام. روشی دیگر برای دیدن کارهایم, با این بازی بسیار آموختم .