حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

همه فیلم ها

فیلم های طبقه بندي شده درax  هنر

موضوعات دیگر جامعه حافظ خبر در مورد روانكاوی شعر پژوهش

نمایشگاه خانه کادر پاریس

تاریخ چاپ   

خلاصه فیم کوتاهی در مورد نمایشگاه خانه کادردر محله شانزدهم در پاریس. این فیم برای نمایش در نمایشگاه هاوانا به زبان اسپانیالویی ترجمه شده است.

من نه منم , نه من منم

تاریخ چاپ   

خلاصه برمبنای شعری از اسیری شاعر قرن هفدهم ایرانی , یک سری تابلو با نام : من نه منم , نه من منم

https://www.youtube.com/watch?v=8rkg80SkyCI