در روان پژوهی (بخش دوم)

در این دسته به چاپ رسیده است جامعه

تاریخ چاپ  

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی (بخش دوم)
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ۱۳۹۷ پاریس

به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید:

در روان پژوهی (بخش دوم)