چرا مردم به تماشای مراسم اعدام می روند؟

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

ویدئو مصاحبه را ببینید
حسین باقرزاده، حسن مکارمی، جلال ایجادی، شاهین نجفی،کاوه قریشی، حسین رئیسی، شادی امین و محمود امیری مقدم به این پرسش پاسخ دادند.