حسن مکارمی

هنرمند روانکاو پژوهشگر

زبان های ديگر

آیا ساختار روانی آدمی در پیدایش و رشد خشونت های جمعی نقشی دارد؟

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

تروریسم اسلامی؛ رابطه آن با روان، اندیشه، جامعه و اقتصاد

روریسم اسلامی؛ رابطه آن با روان، اندیشه، جامعه و اقتصاد

دوشنبه, ۲۸ام دی, ۱۳۹۴

 

انجمن زندگی، زیست‌بوم و آزادی

تروریسم اسلامی،

رابطه آن با روان، اندیشه، جامعه و اقتصاد

تروریسم اسلامیستی اشکال گوناگون داشته و جهانی میباشد. این پدیده به لحاظ ریشه ایدئولوژیک خود و محرومیت های سیاسی و روانی و پریشانی اجتماعی و نبود فرهنگ سکولار در بخشی از جهان در حال رشد است و بظاهر تمام راه حل های سدکننده ناتوان میباشند. این تروریسم از کجا ریشه میگیرد؟ منابع مالی آن و نتایج اقتصادی آن در جهان کدامند؟ خشونت تروریسم ناشی از چیست و تحلیل روانکاوانه تروریست ها کدامست؟ چرا تروریسم نسبت به پلورالیسم افکار و رسانه ها ضدیت دارد؟ برخی میگویند واکنش تروریست ها از محرومیت های ناشی از سرمایه داری جهانی است و برخی دیگر پدیده تروریسم دینی را از ماهیت اسلام و رقابت برای تصرف قدرت میدانند. آیا براستی پایه های تروریسم در ایدئولوژی دینی است یا در بافت جامعه شناسانه و روانی و فرهنگی آن میباشد؟ بهرحال  تروریسم اسلامی جهان را به مخاطره انداخته است و خطوط جدیدی در دیپلوماسی جهانی و منطقه ای ترسیم کرده است. آیا این ایدئولوژی با ترور و اغتشاش و جنگ سازی های گسترده تمدن مدرنیته را بطور شدید ضربه خواهد زد و هرچه بیشتر بخش های مهمی از جمعیت جهان را زیر سلطه ذهنی و سیاسی خواهد کشاند؟ آیا جنگ تمدن ها ناگزیر است؟ آیا رشد سکولاریسم به این تهاجم پایان خواهد داد؟ جامعه چگونه در برابر تروریسم اسلامی و تعرض توتالیتر و همه جانبه سیاسی و فرهنگی آن میتواند ایستادگی کند؟

 

Untitled

 

جمشید اسدی(اقتصاددان): بررسی اقتصادی تروریسم اسلامی

حسن مکارمی (روانکاو): نقش ساختار روانی آدمی در پیدایش و رشد خشونت جمعی

 نوشابه امیری (روزنامه نگار و سردبیر روزانلاین): ترور قلم

جلال ایجادی (جامعه شناس): نگاهی به نظریه های جامعه شناسان در باره تروریسم اسلامی کنونی

زمان گفتگو روز شنبه  6 فوریه 2016،  ساعت 16.30 بعداز ظهر،

در بخش دوم جلسه گفتگو و تبادل نظر با حاضرین

مکان نشست شماره 75 بلوار ونسان اوریول، روبروی مترو شووالره ،

N° 75 Bd Vincent Auriol, Paris  13, métro Chevaleret,  ligne 6