ظهور طبقه نوکیسه در ایران

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

قشر مرفه بدون فرهنگ استفاده درست
تاریخ انتشار ۱۳۹۵/۰۲/۲۲

حسن مکارمی – پژوهشگر حوزه خدمات راهبردی دانشگاه سوربون – پاریس: حاکمیت پس از انقلاب بسوی گذشته گرایان حرکت کرد؛ اما جامعه بسوی فناوری و مصرف گرایش یافت. نتیجه اش ظهور افزادی با امکانات فراوان شد که فرهنگ استفاده از امکانات را ندارند.

برنامه افق از صدای آمریکا روز سه شنبه ۱۰ ماه می ۲۰۱۶

ظهور طبقه نوکیسه در ایران
دکتر فریبرز رییس دانا، دکتر حسن مکارمی