ای حافظ…

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

"ای حافظ !
گرفتند سرزمین ما را بی شرابش کردند.
گرفتند خون مادر بی بهارش کردند.
من اما جام می ترا حافظ به سرزمین تازه آوردم,
که در دل و کامم تویی معنی مستی نخستین."
شعر از مسرور مکارمی , بنیانگذار شراب کوروش
شعر را پدرم حسن مکارمی خوشنویسی کرده است . مضمون این کار همان جام شرابی است که در شعر من آمده است. پدرم در این خوشنویسی کلمه "می" را به فارسی تکرار می کند و به آن شکل یک جام سرامیک ایرانی می دهد.
مسرور مکارمی
"Ô Hafez
Ils ont pris notre terre et l’ont rendue sans vigne
Ô Hafez
Ils ont pris notre mère et l’ont rendue sans vie
Mais Hafez
J’ai fait de ma nouvelle demeure le récipient de ton vin
Et à la bouche et aux lèvres j’ai porté l’ivresse originelle" - Masrour Makaremi (@masrourmakaremi)
Le poème a été calligraphié par mon père, Hassan Makaremi (@hassan_makaremi). Le thème de cette calligraphie est la coupe de vin que l’on retrouve dans le 3ème vers de mon poème. Dans cette calligraphie mon père répète le mot « vin » en persan en lui donnant la forme d’une coupe persane en céramique.