آخرین تابلو.از دومین دسته از سری « نماد و نشان»

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

آخرین تابلو.از دومین دسته از سری « نماد و نشان» باالهام از رباعی جانانه ابوسعید ابوالخیر :

آن دل که تو دیده‌ای زغم خون شد و رفت

وز دیدهٔ خون گرفته بیرون شد و رفت

روزی به هوای عشق سیری میکرد

لیلی صفتی بدید و مجنون شد و رفت