چشم انداز: آزار جنسی و تجاوز در ایران؛ روایت سکوت‌هایی که شکستند

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

در این برنامه چشم انداز ایران اینترنشنال گفتگو کردیم با مینا خانی، فمنیست و تحلیل‌گر اجتماعی، حسن مکارمی، روانکاو بالینی، مهرانگیز کار، حقوق‌دان و سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی و‌ پژوهشگر