باستیل و اوین

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

باستیل و اوین

شاعر: شادی سابُجی

 

تقدیم به جان بی قرار حسن مکارمی

… … … 

 

روی پله‌های اپرای باستیل 

در صبحی بهاری و سرد

پاریس، این زنِ تنها و غریب

نشسته بود و در باد

گیسوانش را شانه می کرد

پاریس با نگاهی

مواج از نا‌امیدی و غم

به باستیل می‌نگریست

و در سرش هیاهوی تاریخ بود و انقلابی دور دست

و رویایش

این بار اوین شده بود و اوین

تا شاید روزی

اوین

باستیل فاتحی دیگری شود!

 

… … 

۱۸ آوریل ۲۰۱۵- فرانسه