نگاهی دیگر بر خودکشی : دکتر حسن مکارمی قسمت اول نوامبر ۲۰۱۹

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

بر پایه آموزه های لاکان تلاش دارم تا اقدام به خودکشی را دسته بندی کرده و تفاوت زیر بنای روانی آنها را نشان بدهم. بر این پایه که انسان سوژه ایست دوپاره سخنگو و خواهش مند. آسیب به نوعی شامل خواهش و کارکرد پیدایش آنست.

نگاهی دیگر بر خودکشی : دکتر حسن مکارمی قسمت دوم

نگاهی دیگر بر خودکشی : دکتر حسن مکارمی قسمت سوم