نگاه روانکار (بخش سوم)

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

نگاه روانکار با دکتر حسن مکارمی (بخش سوم) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ۱۳۹۷ پاریس

به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید:

نگاه روانکار (بخش سوم)