هیچگاه مرا با دل صدا مزن

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

هیچگاه

هیچگاه مرا با دل صدا مزن،

نگاهت در پیچ عبور ،

درمیان نگاه من چنان می رقصد،

که فرمان دوستت دارم بر بام جهان ،

افسانه پایدار زبان پارسی می شود.

و من چاره ای جز بازی عشق نخواهم داشت.

باری عشق بازی کار بازی نیست،

ای دل سر بباز...

حسن مکارمی

تابستان

۱۳۹۹فرانسه