نگاه روانکاو: سرزمین فرهنگی ایران ۱

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

 
نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش سی و یک ( سرزمین فرهنگی ایران ۱) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۸ پاریس
 
به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید:
 
نگاه روانکاو: سرزمین فرهنگی ایران ۱