نگاه روانکاو: نامه تند یزدی خطاب به شبیری زنجانی بخاطر دیدار با خاتمی

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش نوزدهم (نامه تند یزدی خطاب به شبیری زنجانی بخاطر دیدار با خاتمی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۷ پاریس

به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید:

نگاه روانکاو: نامه تند یزدی خطاب به شبیری زنجانی بخاطر دیدار با خاتمی