اى جان جان جانم.

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

من چهار نوه دارم . اين نخستين عكسي است كه همگى هستند. نوه يعنى ادامه ، يعنى زندگى، يعنى تعهد به آينده، يعنى حضور لذت بخش حال، يعنى جان جارى در حجم هستى، يعنى لطافت نور ماه و سبكى پرواز پرورانه و بوى ياس شيراز، نوه يعنى جان جان:
اى جان جان جانم. تو جان جان جانى. برتر ز جان جان چيست. آنى و بيش از آنى ليلا خانم هفت سال/ مريم خانم ٣ سال/ اقا كيان يكساله و نيم/ اقا آرمان دو ماه و نيم

les-4