زين آتش نهفته كه در سينه منست خورشيدشعله ايست كه در آسمان گرفت

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ