در روان پژوهی: رابطه بین روان پژوهی با ماورالطبیعه

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هفتم (رابطه بین روان پژوهی با ماورالطبیعه) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ۱۳۹۷ پاریس

به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید:

در روان پژوهی: رابطه بین روان پژوهی با ماورالطبیعه