در روان پژوهی: رابطه بدن و روان ۲

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

 
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش بیست و هشتم (رابطه بدن و روان ۲) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۷ پاریس
 
به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید: