دوره دوم روانکاوی کاربردی

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

سلسله مباحث روانشناخت بر خط

آموزه های ژاک لاکان

دوره دوم روانکاوی کاربردی

آغاز دوره : دوشنبه٬ششم امرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۶:۰۰ به وقت ایران