در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش بیست و پنجم ( تجربه آموزشی با ایران)

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش بیست و پنجم ( تجربه آموزشی با ایران) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان بهمن ماه ۱۳۹۷ پاریس

به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید:

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی:( تجربه آموزشی با ایران)