در روان پژوهی: ترجمه یکی از کتابهای ژاک لاکان

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

 

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش بیست و نهم (ترجمه یکی از کتابهای ژاک لاکان) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان فروردین ماه ۱۳۹۸ پاریس

به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید:

در روان پژوهی: ترجمه یکی از کتابهای ژاک لاکان