بخشی از پرسش و پاسخ در رابطه با کتاب ژاک لاکان تلویزیون. صفحه 43

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

1601487_632114306866563_6737630682274804579_n

بخشی از پرسش و پاسخ در رابطه با کتاب ژاک لاکان تلویزیون. صفحه 43

اين نوس يوناني
اسطوره‌ي سازگاري انديشه است با روح ...

اين همانست که در نظريه‌ي نگرش (Theoria) ارسطو ديده مي‌شود‌:

آري، آن سازگاري که مطابق با جهان است ...

يا اگر بخواهيم به شيوه‌ي فون اکسکول که پيش‌تر از او نام بردم سخن بگوييم، بايد گفت جهان پيرامون (Umwelt)

جهاني که در آن روح ــ با فرض ويژه‌اي از آن ــ بازتابش انگاشته مي‌شود.

درحالي‌که اين جهان
مي‌گويم اين جهان
فانتسمي بيش نيست
که بر شكل ويژه‌اي از انديشه استوار است.

بي گمان جهان يک واقعيت است،
ولي دليلي ندارد که به آن، به واژه‌ي واقعيت که خود خالي از نوسان نيست، چنان امتيازي دهيم که نتوانيم آن را

شکلکي از امرواقع
بدانيم.
پانوشت صفحه 45
fantasme <<از لحاظ اقتصاد روانی ،فانتسم حافظ حیطه ی خاص اصل لذت است . منشا فانتسم را باید در بازی های کودک جستجو کرد، زیرا از این طریق است که طفل در حرمان ناشی از واقعیت ،فضایی حفاظت بخش برای خود پدید می آورد . فرد بالغ به جای روی آوردن به بازی به فانتسم های خود پناه میبرد و از این راه فعالیت های کودکانه خود را همچنان ادامه می دهد>>(آسون 1386:101).

پرسش: در صفحه 43 کتاب فانتاسم را شکلی از امر واقع در نظر گرفته و در صفحه ی بعد در زیر نویس فانتاسم را در بازی های کودکانه و فرد بالغ به جای روی آوردن به باری پناه به فانتاسم عنوان شده . به نظر میرسه در زیرنویس منظور فانتزیه چون به حیث تصویری اشاره داره .یا من اشتباه متوجه شدم؟
فانتاسم حافظ حیطه ی خاص اصل لذت است (واقع)
بازی هابی کودکانه (سیمبولیک)
پناه بردن به فانتاسم های خود (تصویری)

پاسخ: در اینجا دقیقا سخن از نوعی از جهان است, ( جهان پيرامون (Umwelt) جهاني که در آن روح ــ با فرض ويژه‌اي از آن ــ بازتابش انگاشته مي‌شود.) این جهان است که لکان می گوید : (فانتسمي بيش نيست که بر شكل ويژه‌اي از انديشه استوار است),و بعد لکان انکار نمی کند که جهان واقعیت وجود دارد ولی این جهان واقعیت به هر حال نمی تواند جز تغییر یافته واقعیت باشد چرا که دستگاه عکسبرداری ما از واقعیت با پنج حس که تنها می تواند امر واقع را به ما منتقل کند , شکلکی از آن واقییعتی است که هست. فانتاسم در اینجا به معنی واقعی آن یعنی "امکان تصیور سازی " است.
خلاصه امر واقع ( حواس ما ) به ما شکلکی از واقعیت را می دهند که اگر آن را با پیش فرض های که حضور روح است آغشته کنیم , داریم فانتاسم میسازیم.

پایدار و سر بلند باشید.

شاید بتوان پرسش و پاسخ را به ادروری همگان گذاشت.

حسن مکارمی
7 mentions J’aime