در روان پژوهی: توپولوژی اماکن مقدس شیعیان در ایران

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش بیست و هفت (توپولوژی اماکن مقدس شیعیان در ایران) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۷ پاریس

به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید:

در روان پژوهی: توپولوژی اماکن مقدس شیعیان در ایران