نگاه روانکار با دکتر حسن مکارمی(بخش نخست)

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

نگاه روانکار با دکتر حسن مکارمی(بخش نخست) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۶

به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید:

نگاه روانکار با دکتر حسن مکارمی(بخش نخست)