پیچیدگی جمع خطوط ساده این معماری

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

پیچیدگی جمع خطوط ساده این معماری ، همان سهل و ممتنع فرهنگ غنی ، قدیمی و پر بار ماست.

در حیرتم و هر چه بیشتر فرهنگمان را میشناسم ، حیرتم فزونی می یابد، که گاه مرا فلج می کند.