در روان پژوهی: فضای نگهداری از آسیب دیدگان روانی

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش هجدهم (فضای نگهداری از آسیب دیدگان روانی) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان آبان ماه ۱۳۹۷ پاریس

به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید:

در روان پژوهی: فضای نگهداری از آسیب دیدگان روانی