در روان پژوهی: تعریف روانکار

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

 
در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش سی و چهار (تعریف روانکار) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
 
به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید: