نگاه روانکاو: بررسی و نتیجه گیری از حادثه بندر بیروت

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش هشتاد و یک (بررسی و نتیجه گیری از حادثه بندر بیروت)

تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان شهریور ماه ۱۳۹۹ پاریس