در روان پژوهی: رابطه بین عرفان و روان ۱

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

در روان پژوهی با دکتر حسن مکارمی: بخش سی و پنج (رابطه بین عرفان و روان ۱) تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان خرداد ماه ۱۳۹۸ پاریس
 
به نوشته در آمده کامل این برنامه را می توانید در آدرس زیر بخوانید: