“ترانه – آواز ” خورشید

در این دسته به چاپ رسیده است اخبار

تاریخ چاپ  

دیروز عصر, آرمان نوه چهل ماهه ما, از زود تاریک شدن هوا دلش گرفت, با بغض گفت: " چرا تاریک می شود؟ چرا تاریک می شود؟"

"ترانه - آواز " خورشید

نام ترا بر دیواره عشق خواهم نوشت,

روزی که نخواهم بود.

آنگاه گواهی تو بر معبر عاشقان گمنام,

سندی خواهد شد بر پایداری عشق.

تنهایی به تنهایی , راه گشای هیچ پرسشی نیست,

دیگری در من, با من می شکفد.

آی عشق! ای عشق !

با چشمان بی اشک به سراغم بیا,

چنان کن که همه معابر در همه زمان ها,

از عطر جان شیفته ام لبریز شوند.

بگذار تا من در عشق و عشق در من,

" ترانه - آواز " خورشید باشد, در هر بر آمدن.

بگذار تا فقط فروتنی خورشید بماند و حسرت من.

حسن مکارمی پاریس, پاییز ۲۰۱۹ - ۱۳۹۸